Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A KAPCSOLAT FELVÉTELI ŰRLAP KITÖLTÉSÉHEZ

Az Ön által megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az asztalos kivitelezési munkák

Elvégzése céljából. (továbbiakban Kajli Mihály E V , vagy Adatkezelő) számára. Kajli Mihály E V

, az internet használata útján, részére eljuttatott valamennyi személyes adatot ugyanolyan

magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna

rendelkezésére.

A Kapcsolat felvételi űrlap kitöltése során a www.coolbútor.hu weboldalon elektronikusan megadott

személyes adatokat a Kajli Mihály E V kezeli. A Felhasználó (továbbiakban Felhasználó vagy Érintett)

által az interneten keresztül történő Kapcsolat felvételi űrlap kitöltés során megadott adatok

valódiságáért és pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

1. Azadatkezelő adatai

Az Adatkezelő megnevezése: Kajli Mihály E V

Az Adatkezelő képviselője: Kajli Mihály E V

Az Adatkezelő adószáma: 57677156-1-33

Az Adatkezelő székhelye: Monor 2200 Rákosi Jenő utca 20

Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06 70 719 0399

Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: kajli@coolbútor.hu

Az Adatkezelő postai címe: 2200 Monor Rákosi Jenő utca 20

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: nem foglalkoztat ilyen személyt az Adatkezelő.

2. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlata során mindig alkalmazza és betartja a rá és tevékenységére

vonatkozó hatályos jogi szabályozást, különösen a következőket:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét, a természetes személyeknek a

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi

rendelet).

A 2011. évi CXII. törvényt, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(Infotv.).

A 2008. évi XLVIII. törvényt, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (Grt.).

A 2001. évi CVIII. törvényt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.).

Az 1995. évi CXIX. törvényt, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és

lakcímadatok kezeléséről (Kkt.).

3. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a helyszini asztalos szerelési munkák elvégzése céljából árajánlatot készit.

Amennyiben szükséges helyszini felmérés a szakértői anyag elkészítésének pontosításához, további

információ, vagy az megküldött adatok pontosítása szükséges, az Adatkezelő a Felhasználóval, az

általa megadott telefonszámon, email címen vagy egyéb elérhetőségen felveszi a kapcsolatot és a

szükséges egyeztetéseket elvégzi.

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A

hozzájárulás megadása az Adatkezelő coolbútor.hu weboldalán, a Kapcsolat felvételi űrlap

kitöltésekor, ezen tájékoztató egyidejű elektronikus elolvasásával és elfogadásával történik

meg.


A Felhasználó személyes adatait nem köteles megadni, de a Kapcsolat felvételi űrlap

kitöltésének és beküldésének előfeltétele, mert ennek hiányában részére az asztalos munka helyszini

szerelése nem valósítható meg.

5. A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő honlapján (www.coolbútor.hu) lévő információk megtekintéséhez személyes adatok

megadása nem szükséges, azonban a Kapcsolat felvételi űrlap kitöltéséhez, a szolgáltatás

igénybevételéhez a következő személyes adatok megadása szükség: Név, Email cím, lakcím Telefonszám.

6. Az adatkezelés időtartama

Összességében, alapesetben, a Kapcsolat felvételi űrlap beérkezését követően a kapcsolódó

személyes adatokat 60 napig kezeli az Adatkezelő.

Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását a 60. napot megelőzően visszavonja, úgy az

adatkezelés időtartama a hozzájárulás megadásától a visszavonásáig tart. A Felhasználó a

hozzájárulását bármikor, díjmentesen visszavonhatja elektronikus, vagy postai úton. Az

Adatkezelő a tudomásszerzést követően 15 napon belül intézkedik a személyes adatok

törléséről.

Amennyiben az elkészített szakértői anyag kiküldése után, olyan automatikus email üzenet

érkezik vissza az Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a

hozzájárulást megadó érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó összes személyes

adat törlésére intézkedik a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

A visszavonáshoz való jog nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott

adatkezelés jogszerűségét.

7. Az Érintett jogai személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Átlátható tájékoztatást kapjon az adatainak kezelésével kapcsolatban.

Visszajelzést kapjon az adatkezelés folyamatban levőségéről és az átlátható tájékoztatásban

szereplő információkat megkapja.

A rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsék, vagy a hiányos személyes adatokat

kiegészítsék.

A rá vonatkozó személyes adatokat töröljék.

Kérésére az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza.

Személyes adatait megfelelő formátumban megkapja és azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

8. A személyes adatok törlése

Az adatkezelő törli az Érintett személyes adatait a Kapcsolat felvételi űrlap beérkezését

követően 60 nappal.

Az Adatkezelő törli az Érintett személyes adatait, ha a hozzájárulását visszavonja a 6. pontban

foglaltak szerint.

Amennyiben az Érintett kéri személyes adatainak törlését az Adatkezelő 15 napon belül törli

azokat.

Amennyiben az árajánlat kiküldése után, olyan automatikus email üzenet érkezik vissza az

Adatkezelőnek, hogy az email cím már nem érhető el, vagy már nem a hozzájárulást megadó

érintett használja, akkor az email címhez kapcsolódó személyes adatok törlésére intézkedik az

Adatkezelő, a tudomásszerzést követő 15 napon belül.

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy a bíróság az Érintett

személyes adatainak törlését kéri, akkor az a jogerős határozatban, végzésben foglaltak szerint

történik meg.

9. Az adatok megismerése

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által

foglalkoztatott munkavállalók(ha vannak), feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben

ismerhetik meg, titoktartási kötelezetség terhe mellett.

10. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a 11. pontban megnevezett

adatfeldolgozókon, valamint a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével,

harmadik félnek nem továbbítja.

11. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő, az 5. pontban felsorolt személyes adatok kezelése során, az adatok tárolásának és

rendelkezésre állásának biztosítása érdekében, tárhely szolgáltatás céljából adatfeldolgozókat vesz

igénybe. Más célból az Adatfeldolgozókat nem veszi igénybe az Adatkezelő. Az adatfeldolgozás

időtartamát az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók közötti hatályos szerződés tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és elérhetőségeik:

Cég név: Webnode

Cím: Webnode AG Limmatquai 112, 8001 Zurich Switzerland

Email: support@webnode.hu

Honlap: www.webnode.hu

Cég név: Google LLC

Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Adatvédelmi információk:https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

11/2 Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni

őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a

korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető

funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a

munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely

oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat,

vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú

cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie

kat

- például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen

cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való

korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő

értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k

néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről

szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy

pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a

weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által

használt fő cookie a "__ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett

néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google

Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve

termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy

maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek

állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal

látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb

tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Az Adatkezelő, más adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

12. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségei

Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt

elérhetőségeken keresztül érvényesítheti. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a

hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

Az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/c., weboldal: naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani az Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes

bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait az Adatkezelő megsértette.

13. Titoktartás

Az Adatkezelő, a partnerei, ügyfelei személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti

kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

14. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat a 11. pontban

megjelölt Adatfeldolgozók által üzemeltetett szervereken tárolja. Az említett szerverek, a

jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a

technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak

védve. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók biztonsági eljárásaikat rendszeresen ellenőrzik és a

technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztik.

15. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése

mellett, egyoldalúan módosítsa.

2021.09.09

Adatkezelő